stránky pro všechny táty

POMÁHEJ 2014

ČSOB, ERA a Nadace VIA vyhlašují druhý ročník programu Pomáhej, zaměřeného na rozvoj filantropických aktivit dětí a mládeže, kladoucí důraz na vlastní iniciativu, kreativitu a dobrovolnickou práci.

Víte o někom, kdo potřebuje vaši pomoc? Máte zajímavý nápad, jak vybrat peníze pro dobrou věc? Rádi vás podpoříme. Přihlaste se do programu Pomáhej a nechte si zdvojnásobit sumu darů, které vyberete a odešlete vybranému příjemci. Na závěr můžete získat navíc i třicet tisíc pro dobrou věc.

O PROGRAMU POMÁHEJ

Cílem programu Pomáhej je podpořit neformální skupiny odvážných a kreativních dětí, které sbírají finanční prostředky pro dobrou věc. Do programu se mohou přihlásit neformální skupiny, které by v nadcházejícím školním roce rády uspořádaly benefiční akci. Samy si předem zvolí příjemce, v jehož prospěch budou benefici pořádat. Po realizaci akce odevzdají závěrečnou zprávu, podléhající schválení pracovníků Nadace VIA. Součástí zprávy je i přehled získaných darů. V případně schválení závěrečné zprávy budou zvolenému příjemci zaslány Nadací VIA prostředky odpovídající částce zaslané zvolenému příjemci realizátory projektu (pokud tedy zašlou 1000 korun, Nadace VIA zašle 1000 korun). 26 vybraných projektů získá od Nadace VIA a společností ČSOB a ERA podporu 1 500 korun na realizaci benefiční akce a zdvojnásobení získaných darů až do výše 7 000 korun. Na tři

nejlepší projekty čeká finanční bonus 30 000 Kč. Celkem je k rozdělení určeno až 321 000 korun.

PROGRAMEM CHCEME

Podpořit mladé filantropy;
přiblížit českou společnost stavu, kdy je filantropie každodenní součástí života;
podpořit rozvoj cíleného, neanonymního a kreativního dárcovství;
 zviditelnit a znásobit dopad aktivit dětí a mladých lidí, kteří dělají něco pro své okolí;
ocenit odvahu a kreativitu dětí a mladých lidí, kteří sbírají finanční prostředky pro dobrou věc; inspirovat další děti a mladé lidi k filantropické aktivitě.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PODPORU V RÁMCI POMÁHEJ?

Žádat mohou skupiny dětí a mladých lidí ve věku od 7 do 26 let, které pro svůj projekt získají neformálního garanta – některého z rodičů, blízkých, pracovníků školy, domu dětí a mládeže, zájmového kroužku, skautského oddílu apod. Garantem může být i kterýkoli člen skupiny starší 18 let.

CO A KOHO LZE PODPOŘIT

Náplní podpořených projektů mohou být např.: benefiční běhy, sportovní zápasy, bazary, aukce, divadelní představení…
Příjemcem sbíraných darů mohou být české nevládní neziskové organizace, dále účelová zařízení církví, příspěvkové organizace a fyzické osoby v obtížné životní situaci.

CO PODPOŘIT NELZE

Celostátně realizované sbírky;
sbírky, které nestaví na benefiční akci;
projekty iniciované samotným příjemcem darů;
žadatele zaštítěné politickou stranou či hnutím, nebo fyzickou osobou;
projekty, které získaly méně než 10 dárců nebo méně než 500 Kč, nezískají nárok na zdvojnásobení darů;
projekty, kde je příjemcem vybraných darů politická strana či hnutí nebo církev či náboženská společnost.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Uzávěrka pro příjem žádostí je pátek 10. října 2014.
Hodnotící komise ohodnotí všechny přihlášené projekty a 26 z nich vybere k podpoře; výsledky se uchazeči dozvědí do konce října 2014.

V pátek 14. listopadu proběhne seminář pro zástupce projektů přijatých do programu, zaměřený na řízení projektu se skupinou mladých lidí. Realizace projektů bude probíhat od listopadu 2014 do května 2015. Ve druhé polovině června 2015 proběhne závěrečný seminář pro zástupce projektů, jehož cílem je sdílení zkušeností a výběr 3 projektů, které získají cenu za mimořádný projekt.

FINANČNÍ PODPORA

Příspěvek na realizaci: pro každou skupinu realizátorů je alokováno 1 500 Kč na úhradu nákladů realizovaných aktivit. Uchazeči o účast v programu se mohou příspěvku předem vzdát ve prospěch zvoleného příjemce v případě, že ji neplánují využít.

Pobídkové granty: v závislosti na výši darů získaných v rámci projektu má dále každá skupina možnost získat pobídkový grant (1:1) až do výše 7 000 Kč. Pobídkový grant se vyplácí přímo subjektu, pro který skupina sbírala dary, a to po odevzdání závěrečné zprávy o průběhu projektu.

Cena pro nejlepší projekty: na závěrečném semináři vyberou zástupci projektů tři nejlepší projekty, které získají finanční bonus 30 000 Kč. Případný způsob využití této částky uvádí každá skupina již v přihlašovacím formuláři do programu.3

PRINCIP UDĚLOVÁNÍ POBÍDKOVÝCH GRANTŮ (1:1)

Částka, kterou získá příjemce určený realizátory od Nadace VIA, odpovídá částce, kterou příjemci zašlou sami realizátoři. Maximální příspěvek Nadace VIA je 7 000 Kč. Použít k pokrytí nákladů na akci výnosy z akce samotné je přípustné. Pokud v takovém případě realizátoři odešlou příjemci o částku sníženou o tyto náklady, sníží se i příspěvek příjemci od Nadace VIA. Prostřednictvím grantu na realizaci (1 500 Kč)

Nadace VIA pomáhá snížit náklady realizátorů na pořádanou benefiční akci s tím, že další zdroje lze získat formou sponzorských darů v místní komunitě.

Součástí závěrečné zprávy je jmenný přehled všech dárců a výše jejich darů. Příspěvek na realizaci od Nadace VIA se mezi tyto dary nezapočítává.

Účastníci se mohou v přihlášce do programu předem vzdát příspěvku na realizaci ve prospěch zvoleného příjemce. Podmínkou zaslání této částky určenému příjemci je odevzdání závěrečné zprávy realizátory a její schválení Nadací VIA. V případě nerealizování aktivit částka odeslána nebude.

CENA PRO 3 MIMOŘÁDNÉ PROJEKTY

Cenu mohou vyhrát projekty, jejichž garant nebo jiný zástupce realizátorů se zúčastní závěrečného setkání, které se bude konat koncem června 2015. O třech vítězných projektech rozhodují na závěr setkání jeho účastníci v tajném hlasování. Předem dostávají souhrnné informace o realizovaných projektech.

PŘIHLAŠOVÁNÍ PROJEKTŮ DO PROGRAMU: JAK POSTUPOVAT

1/ Nejpozději do 10. října 2014 vyplňte žádost o grant a nechte ji podepsat vaším garantem.
2/ Pokud máte zájem dostat v polovině srpna upomínku blížící se uzávěrky, vyplňte prosím své jméno, příjmení a emailovou adresu na stránce programu (www.nadacevia.cz/pomahej-2014) a získáte zároveň brožuru s 15 tipy na benefiční akce, základními pravidly pro pořádání veřejných sbírek a tipy, jak se povinnosti registrovat veřejnou sbírku vyhnout.
3/ Žádost o grant zašlete poštou a zároveň (nepodepsanou) jako dokument .doc emailem na níže uvedenou adresu. Do předmětu emailu a na obálku uveďte Pomáhej 2014.

Nadace VIA
Jelení 195/9, 118 00, Praha 1
grant@nadacevia.cz
http://www.nadacevia.cz/pomahej-2014
Případné dotazy směřujte na adresu stepan.zelinger@nadacevia.cz

4/ Do konce října vám dáme vědět, zda byl váš projekt vybrán k podpoře. V návaznosti na to podepíšeme smlouvu a můžete se do toho pustit!

DŮVODY VYLOUČENÍ ŽÁDOSTI

Parametry projektu neodpovídají zaměření programu;
chybí podpis garanta nebo zástupce zaštiťující instituce;
ve formuláři nejsou vyplněny požadované údaje nebo je pozměněn;
projekt postrádá informace nezbytné pro jeho věcné posouzení.

SMLUVNÍ PODMÍNKY GRANTU

V případě, že projekt bude vybrán k podpoře, uzavře Nadace VIA smlouvu o udělení nadačního příspěvku s garantem projektu. Grant 1 500 Kč bude zaslán na jeho účet.
Grant je příjemci poskytován v jedné splátce, příjemce předkládá po realizaci projektu
Nadaci VIA závěrečnou zprávu včetně vyúčtování částky 1 500 Kč. Ve smlouvě jsou dále obsaženy termíny pro dodání závěrečné zprávy a zaslání splátky.
Nadační příspěvek 1 500 Kč nelze využít na úhradu personálních nákladů.
Smlouva na základě vyplněné žádosti identifikuje konečného příjemce sbíraných darů a účel, na který mají být dary využity.

Přidat komentář

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Poslední komentáře

Partneři

Střídavka - stránky nejen o střídavé péči

Táta na mateřské - netradiční stránka pro všechny rodiče pohledem Táty

Liberecká pražírna - pražírna a prodejna kávy v centru Liberce